BejelentésDMR Service Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Ha hajózás akkor DMR! - +36-30/290-96-77

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló – többször módosított – 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének u)pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A hajózási hatóság eljárásáért

a) az úszólétesítményekkel, valamint a kikötőkkel kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 1. számú mellékletében,

b) az úszólétesítmények lajstromozásával kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 2. számú mellékletében,

c) az úszólétesítmények személyzetének képesítésével kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 3. számú mellékletében,

d)1

megállapított hatósági eljárási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1)2 Az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell befizetni.

(2)3 A hajózási hatósági eljárásokért fizetett díj az eljáró hajózási hatóság bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet4 előírásait kell alkalmazni.

(3) A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(4)5

3. § (1)6 Az első fokon eljáró hajózási hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.

(1a)7 A hatóság azon végzései tekintetében lefolytatott jogorvoslati eljárások díja, amelyek ellen önálló fellebbezésnek van helye, 9000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.

(2)8 A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt. A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni, és arról a döntés közlését követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.

(2a)9 Túlfizetés esetében az eljáró hatóság a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére az erről szóló döntés jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt bankszámlaszámra vagy postai címre visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(2b)10 Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a kérelmező ügyfél nevét, címét, a keletkezett ügy iktatószámát, a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a jóváírandó bankszámlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri.

(3)11 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

4. § (1)12 Ha a hajózási hatóság a jogszabályban előírt hajózási hatósági eljárást műszaki okból kizárólag külföldön folytathatja le, vagy a hajózási hatósági eljárás lefolytatását a kérelmező külföldön kéri, a díjat a felmerült tényleges költségekkel megemelt összegben kell megfizetni.

(2)13 A külföldön lefolytatandó hatósági eljárás várható költségeiről a kérelmezőt tájékoztatni kell, amelynek összegét a kérelmezőnek a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül meg kell előlegeznie. A hatósági eljárás befejezése után az eljáró hajózási hatóság a tényleges költségekkel növelt díjról számlát köteles kiállítani. A számla alapján a befizetett előleg és a ténylegesen elvégzett hatósági tevékenység díja közti különbözetet,

a) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege több, a hatóság a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az ügyfél részére visszautalja;

b) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege kevesebb, az ügyfél a határozat meghozatalát követő 15 napon belül a hatóság részére befizeti.

5. §14 A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) a)15 Továbbá a szemlét kérőt terheli a szemlebizottság két szakértőjének díjazása, amelyet a szemle kérelem benyújtásakor előlegként a 4. § (2) a) és b) pontjának megfelelően kell megfizetni.

b) Amennyiben a hajózási hatóság a szemle lefolytatásához további szakértőket von be, ennek költsége a hajózási hatóságot terheli.

(3)16 E rendeletnek a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról szóló 27/2012. (V. 25.) NFM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 3. § (1a) bekezdését, 3. § (2), (2a) és (2b) bekezdését, 5. §-át, valamint 1., 2. és 3. számú mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését17 követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez18

A hajózási hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

A

B

Eljárás

Díj (Ft)

1.

úszólétesítmények építési, átépítési tervének jóváhagyása

a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, gépi üzemű kompnál, továbbá személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, illetve kereskedelmi célú úszóműveknél

154 000

b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró kompnál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél

136 000

c) az a) pontba nem tartozó – kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél

94 000

d) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására való alkalmasságát igazoló tervek jóváhagyása, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be

91000

2.

a hajó egyes fő részeit érintő átépítési tervek jóváhagyása, valamint jóváhagyás nélkül átdolgozásra visszaküldött részlettervek ismételt felülvizsgálatának díja

83 000

3.

úszólétesítmények üzembe helyezési, időszakos, önkéntes üzemképességi vizsgálata, vagy a hajónak vízből kiemelt, illetve partra vont állapotú vizsgálata

a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, valamint gazdasági célú úszóműveknél

151 000

b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél

96 000

c) az a) pontba nem tartozó kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél, kompnál

65 000

d) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, továbbá motoros vízi sporteszköznél, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert nem éri el

46 000

e) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert eléri, azonban a 12 métert nem haladja meg

87 000

f) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 12 métert meghaladja

111 000

g) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására történő alkalmasságának vizsgálata, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be

151 000

4.

tengeri hajó köbözéséért felszámítható díj

a) alapdíj

216 000

továbbá vegyes tonnatartalom minden regisztertonnája után

100

b) a felső fedélzet felett zárt helyiség és hajószemélyzet számára szolgáló helyiségek, valamint a géphelyiség felmérésének alapdíja

254 000

továbbá minden felmért regisztertonna után

40

c) a Szuezi-, a Sulina- és a Panama-csatorna használatához szükséges köbözés alapdíja

79 000

továbbá minden felmért regisztertonna után

100

5.

belvízi hajó köbözése

83 000

6.

a belvízi hajónál a centiméterenkénti terhelhetőség

a) megállapításának alapdíja

72 000

b) továbbá centiméterenként

150

7.

hajóradar, fordulási szögsebesség mérő berendezések és AIS készülék vizsgálata, illetve tájoló kompenzálása amennyiben a vizsgálat nem esik egybe az üzemképességi vizsgálatokkal

77 000

8.

kikötő létesítésének vagy a fennmaradásának engedélyezése

8/A.

a kikötő létesítési terv felülvizsgálati, engedélyezési eljárásának alapdíja

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötő, valamint ferde pályás hajókiemelő berendezés, hajóállomás, úszóműves kikötőhely esetében

153 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötő esetében

80 000

8/B.

az alapdíjon felül a kikötésre alkalmas part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5 szerese alapján méterenként

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötőnél

2 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötőnél

1 000

8/C.

a kikötő fennmaradásának engedélyezési díja a 8/A.–8/B. pont és 12. pont a) alpontjában megállapított eljárási díj összegének kétszerese

8/D.

a kikötő létesítési terv módosításának engedélyezési díja, illetve a létesítési engedély meghosszabbításának díja

89 000

9.

komp- és révátkelőhely

a) létesítésének

138 000

b) fennmaradásának

203 000

engedélyezése

10.

hajóhíd létesítésének használatba vételének engedélyezése, a létesítési vagy üzemben tartási engedély kiadása eljárásonként

a) nemzetközi vízi úton

164 000

b) egyéb belvizeken

155 000

11.

hajózási létesítmény elhelyezésének elvi engedélyeztetési díja

80 000

12.

a kikötő használatbavétele során

a) a használatbavétel engedélyezése

aa) a kikötő part élének hossza alapján

1 000

ab) úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5-szerese alapján méterenként

1 000

b) hajózási létesítmény üzemelési szabályzat megállapítása

32 000

c) kikötőrend jóváhagyása

29 000

ca) medencés kikötő esetében

34 000

cb) egyéb kikötő, kikötőhely esetében

7 000

13.

komp- és révátkelőhely használatba vételi eljárásának díja

140 000

14.

kikötők üzemben tartásának engedélyezése a kikötők part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hossza alapján méterenként

10 000

15.

kikötő megszüntetésének eljárása

51 000

16.

a komp- és révátkelőhely üzemben tartásának engedélyezése

141 000

17.

komp- és révátkelés megszüntetése

139 000

18.

hajózási engedély esetében

a) hajózási engedély kiadásának alapdíja

86 000

továbbá vízkiszorítási tonnánként

20

b) hajózási engedély meghosszabbításának alapdíja

3 000

továbbá vízkiszorítási tonnánként

20

c) a hajózási engedély módosításának alapdíja

83 000

továbbá vízkiszorítási tonnánként

20

d) harmadik országos/lobogós és kabotázs engedélyezéssel kapcsolatos eljárás megkezdett eljárásonként

152 000

e) elvi hajózási engedély kiállítása

10 000

f) különleges szállítás, valamint radioaktív anyag belvízi szállításának engedélyezése

87 000

g) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (hajózási engedélyköteles tevékenységhez)

41 000

h) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (sportegyesületek)

36 000

i) zsilipszabályzat jóváhagyása

38 000

j) rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiállítása

84 000

19.

a víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések

a) elhelyezése (létesítés), üzembe helyezése, fennmaradása, üzemeltetése, valamint megszüntetése engedélyezésének alapdíja

54 000

b) jelenként/jelzésenként további (db)

2 000

20.

víziúton vagy annak közelében munkavégzés

a) engedélyezése

50 000

b) továbbá ideiglenes rakodási tevékenység esetében megkezdett 100 tonnánként

600

c) engedély érvényességi idejének hosszabbítása

45 000

21.

hajózási tevékenység

a) korlátozása nemzetközi vízi úton

58 000

b) korlátozása egyéb belvizeken

29 000

c) korlátozásával nem járó, de engedélyköteles vízi rendezvény engedélyezése

29 000

22.

a hajóútban felakadt, elsüllyedt hajóval kapcsolatos szemle vagy felülvizsgálat díja alkalmanként (Ft/óra)

10 000

23.

a hajóutat és a hajók forgalmát érintő jelzőállomás létesítésének használatba vételének és üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként

116 000

24.

a vízi sportpályák és vízi repülőterek létesítésének használatba vételének és üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként

54 000

25.

hajóokmányok és egyéb engedélyek pótlása, cseréje

10 000

26.

nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok (okmány-nyomtatványok árának térítése nélkül) díjai

a) nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok kiállítása és kiegészítése tengeri nagyhajók esetében

47 000

b) nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok érvényesítése tengeri nagyhajók esetében

47 000

c) tengeri hajók különböző nemzeti okmányai kiállítása szemlejegyzőkönyv alapján

26 000

d) hajónapló kiadása esetén

7 000

e) személyzeti jegyzék kiadása esetén

7 000

f) okmányok pótlása, cseréje (a 25. pontban foglaltak kivételével)

7 000

g) kártya formátumú biztonsági okmány kiállítása esetén

8 000

h) szolgálati könyv kiállítása esetén

7 000

i) fáradtolaj-, motor, tengeri olaj és hulladékkezelési napló kiadása esetén

7 000

j) gépnapló kiadása esetén

7 000

k) hajónapló, felszerelési füzet, személyzeti jegyzék kiadása kedvtelési célú kishajó esetében

7 000

l) képesítő okmány honosítása esetén

18 000

m) hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése esetén

18 000

27.

átmeneti hatósági rendelkezés közzététele kérelemre

17 000

28.

a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban (kivéve lajstrom) bekövetkezett változások átvezetése (például tulajdonjog-változás, üzemeltetői jog, átalakulás, névváltozás)

10 000

29.

az úszólétesítmény építés közben kérelemre lefolytatott szemléje

33 000

30.

típus-jóváhagyási eljárás

26 000

31.

a típus-jóváhagyási bizonyítvány érvényessége meghosszabbításának díja

21 000

32.

úszólétesítmények előírttól eltérő feltételekkel közlekedésének, illetve igénybevételének ideiglenes engedélyezése

60 000

33.

úszóműállás létesítési engedélyezése vagy időszakos szemléjének

a) alapdíja

3 000

b) továbbá a fő fedélzet területe szerint m?-ként

200

34.

úszóműállás használatba vételének és üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként

17 000

35.

tengeri hajók előírt biztonsági dokumentumainak jóváhagyása (például riadóterv, rakománykezelési, tűzvédelmi, hajóelhagyási, stabilitási, biztonsági kézikönyvek)

67 000

36.

megbízás kiadása hatósági szemle megtartására, kérelemre

18 000

37.

hajósoknak, illetve tengerészeknek szóló hatósági tájékoztató kiadása kérelemre A/4-es oldalanként

40 000

38.

adatszolgáltatás hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról kérelemre A/4-es oldalanként

23 000

39.

szakvélemény kiadása kérelemre A/4-es oldalanként

40 000

40.

szakhatósági díj

40 000

a) 10 m˛-nél kisebb alapterületű víziállás engedélyezésével, víziközlekedési korlátozással nem járó rendezvények engedélyezésével, fürdőhely kijelöléssel, továbbá telekalakítással kapcsolatos eljárás esetén

10 000

b) az a) pontban nem tartozó eljárás esetén

40 000

41.

nemzetközi azonosítók (nominatív) kijelölése

19 000

42.

szemlebizottság felkért tagjainak díjazása, óránként

10 000

43.

üzemeltetési szabályzat jóváhagyása

45 000

44.

az engedélyezés során szükségessé váló szemle, továbbá a helyszíni felülvizsgálat díja alkalmanként

27 000

45.

úszólétesítmények üzemképességi vizsgálatához és tanúsításához, úszólétesítményeken alkalmazott felszerelések, berendezések alkalmasságának megállapításához szükséges külön vizsgálatok hatósági szemléje

46 500

46.

szállítótartályokat gyártó és javító üzemek, próbaállomások jóváhagyása elismerése

125 000

47.

konténer tervjóváhagyása

106 000

48.

konténer szemléi (üzembe helyezés, időszakos, javítás utáni, illetve az engedélyezés során előírt)

106 000

49.

szállítótartály okmánykiállítása CSC tábla érvényesítés

17 000

50.

gyártó és javító üzemek jóváhagyása elismerése, időszakonkénti vizsgálata

79 000

2. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez19

Úszólétesítmények lajstromozásával kapcsolatos hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

A

B

Eljárás

Díj (Ft)

1.

új úszólétesítmény lajstromozásakor vagy a tulajdonjogban bekövetkezett változás bejegyzésekor

a) tengeri hajó esetében a hajó minden bruttó tonnája után

300

b) belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél

50 000

c) belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál

5 000

d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél

31 000

2.

a lajstromba bejegyezhető jogok, és feljegyezhető tények [198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet IV. és V. fejezet]; bejegyzésre kerülő jogonként és feljegyezhető tényenként, külön-külön be- vagy feljegyzési, módosítási és törlési eljárásonként, valamint bejegyzési ranghely előzetes biztosítási kérelemmel kapcsolatos eljárás díja

a) tengeri hajó esetében

128 000

b) belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél

31 000

c) belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál

15 000

d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél

31 000

3.

ideiglenes lajstromba vétel

33 000

4.

tulajdonilap igazolás kiadása úszólétesítményenként

33 000

5.

lajstromozási okmány kiállítása

25 000

6.

a lajstrom adataiban igazolt változás miatti módosítás, lajstromból és ideiglenes lajstromból történő törlés és a változás bejegyzésének tanúsítása

17 000

3. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez20

Hajózási képesítő vizsgák vizsgadíjai

A

B

Szolgáltatások

Díj (Ft)

I.

a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni

1.

egyes vizsgaelemek díjai:

a) teszt elem

7 000

b) írásbeli vagy szóbeli elem

8 000

c) gyakorlati elem

18 000

d) számítógépes vizsgaelem

6 000

e) eset tanulmány

15 000

2.

egyéb eljárások

a) képesítő okmány kiállításának díja

3 000

b) kártya formátumú biztonsági okmányok kiállításának díja

13 000

c) szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként

2 000

d) a hajózási hatóság nyilvántartásában szereplő adatok módosítása, igazolása

7 000

e) hatósági bejegyzés a szolgálati könyvbe

1 000

f) oktatási napló kiadása

3 000

g) képzés engedélyezésének alapdíja

84 000

továbbá tárgyanként

4 000

h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja

40 000

továbbá tárgyanként

4 000

i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja

65 000

továbbá A4 oldalanként

2 000

j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja

32 000

továbbá minden megkezdett Megabájt

3 000

II.

ha a vizsgát a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles

III.

a gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza

IV.

a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával

4. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez21

5. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez22


1 Az 1. § d) pontját a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2 A 2. § (1) bekezdése a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 2. § (2) bekezdése a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

4 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet.

5 A 2. § (4) bekezdését a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

6 A 3. § (1) bekezdése a 43/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított, a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

7 A 3. § (1a) bekezdését a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

8 A 3. § (2) bekezdése a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9 A 3. § (2a) bekezdését a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

10 A 3. § (2b) bekezdését a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

11 A 3. § (3) bekezdését a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 21. §-a iktatta be.

12 A 4. § (1) bekezdése a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

13 A 4. § (2) bekezdése a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

14 Az 5. § a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15 A 6. § (2) bekezdése a) pontjának első mondatát a 43/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

16 A 6. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

17 A hatálybalépés időpontja 2012. június 24.

18 Az 1. számú melléklet a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a szerint módosított szöveg.

19 A 2. számú melléklet a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

20 A 3. számú melléklet a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított, a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

21 A 4. számú mellékletet a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22 Az 5. számú mellékletet a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!